Archive for October, 2013

Moncalieri Jazz 2013 (16° edizione)

 

foto2749

Il clou del Moncalieri Jazz Festival partirà poi giovedì 14 novembre con Volcan del quartetto cubano formato da Gonzalo Rubalcaba (pianoforte),Horacio Hernandez “El Negro” (batteria), Armando Gola (basso) and guest Anthony Carrillo (percussioni) per la loro unica data italiana. più…

Goście na koncercie Anna Marii Jopek & go­ście spe­cjal­ni Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba

16 paź, 09:27

Goście na koncercie Anna Marii Jopek

26f36a82dfb78d614bc01fef02e483b3

Anna Maria Jopek wy­stą­pi 26 li­sto­pa­da w war­szaw­skiej Sali Kon­gre­so­wej! Na sce­nie wraz z wo­ka­list­ką po­ja­wią się go­ście spe­cjal­ni Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba i Gil Gold­ste­in oraz ze­spół w skła­dzie Sta­ni­sław Soyka, Maria Po­mia­now­ska, Krzysz­tof Her­dzin, Ma­te­usz Po­spie­szal­ski, Rafał Kwiat­kow­ski, Piotr Na­za­ruk, Marek Na­piór­kow­ski, Ro­bert Ku­bi­szyn, Paweł Do­bro­wol­ski.

W trak­cie li­sto­pa­do­we­go kon­cer­tu Anna Maria Jopek zagra z jed­nym z naj­zna­mie­nit­szych mu­zy­ków jaz­zo­wych, Gilem Gold­ste­inem. Jako akor­de­oni­sta Gold­ste­in współ­pra­co­wał mię­dzy in­ny­mi z Ri­char­dem Gal­lia­no oraz Mi­che­lem Pe­truc­cia­nim. Aran­żo­wał także mu­zy­kę dla wielu zna­ko­mi­tych ar­ty­stów, w tym dla Stin­ga, Chri­sa Bot­tie­go, Bobby’ego McFer­ri­na, Man­hat­tan Trans­fer czy Ala Jar­re­au. ZAnną Marią Jopek spo­tka się po raz ko­lej­ny – wcze­śniej współ­pra­co­wa­li ze sobą przy na­gry­wa­niu utwo­ru “Le­aving My Gypsy Woman in Vien­na” Matt Ge­ra­gh­ty Pro­ject. Ak­tu­al­nie Gold­ste­in wy­kła­da na Uni­we­ry­te­cie No­wo­jor­skim.

REKLAMA

Ar­ty­st­ce na sce­nie bę­dzie to­wa­rzy­szyć bę­dzie także inny wy­bit­ny jaz­zo­wy muzyk, wie­lo­krot­ny lau­re­at na­gro­dy Gram­my, Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba. W swo­jej twór­czo­ści łączy on ele­men­ty ku­bań­skiej i ame­ry­kań­skiej jaz­zo­wej tra­dy­cji. Obec­nie Ru­bal­ca­ba uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pia­ni­stów na świe­cie. Na­gry­wał mię­dzy in­ny­mi z ta­ki­mi tu­za­mi jazzu jak Chick Corea, Ri­chard Gal­lia­no czy Char­lie Haden.

Anna Maria Jopek zagra „Wiel­ką Po­lan­nę” wraz z ze­spo­łem, w któ­re­go skład wcho­dzą naj­lep­si pol­scy mu­zy­cy: cha­ry­zma­tycz­ny Sta­ni­sław Soyka, znana z wa­ria­cji na temat mu­zy­ki et­nicz­nej Maria Po­mia­now­ska, nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ny Krzysz­tof Her­dzin, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta Ma­te­usz Po­spie­szal­ski, wio­lon­cze­li­sta oraz ka­me­ra­li­sta Rafał Kwiat­kow­ski, kom­po­zy­tor mu­zy­ki do spek­ta­kli te­atral­nych Piotr Na­za­ruk, gi­ta­rzy­sta jazz-roc­ko­wy Marek Na­piór­kow­ski, kon­tra­ba­si­sta i ba­si­sta jaz­zo­wy Ro­bert Ku­bi­szyn oraz Paweł Do­bro­wol­ski, wy­bit­ny per­ku­si­sta jaz­zo­wy mło­de­go po­ko­le­nia.

Li­sto­pa­do­wy kon­cert „Wiel­ka Po­lan­na” bę­dzie wa­ria­cją na temat isto­ty pol­skiej mu­zy­ki lu­do­wej i eks­plo­ra­cją et­nicz­nej tra­dy­cji mu­zycz­nej.

“Wiel­ka Po­lan­na” zagra w wiel­kim skła­dzie. Na sce­nie usły­szy­my ar­ty­stów mu­zy­ki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej, fol­ko­wej, po­pu­lar­nej. Ma­zur­ki i ku­ja­wia­ki in­ter­pre­to­wać będą rów­nież go­ście spoza Pol­ski – jedni z naj­waż­niej­szych mu­zy­ków na­szych cza­sów Gil Gold­ste­in i Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba.

“Po­nie­kąd wra­ca­my do ory­gi­nal­nej ob­sa­dy Po­lan­ny (pro­jekt miał pre­mie­rę na Sie­sta Fe­sti­va­lu w Gdań­sku) ale na war­szaw­ski wie­czór, do­łą­cza­ją do nas jesz­cze moi wy­bit­ni Ko­le­dzy – Sta­ni­sław Soyka i Ma­te­usz Po­spie­szal­ski” – za­po­wia­da ar­tyst­ka.

Wy­stęp w Sali Kon­gre­so­wej bę­dzie bez wąt­pie­nia nie­zwy­kłym wy­da­rze­niem, któ­re­go nie można prze­ga­pić!

Źródło: Onet

Sueddeutsche.de – Rhythmiker-Treffen – Oliver Hochkeppel

Perfekte Partner: Al Di Meola und Gonzalo Rubalcaba

München – Das hatten sie nicht abgesprochen: Im Partnerlook jeweils mit schwarzem Glitzerhemd und Jeans kamen Al Di Meola und Gonzalo Rubalcaba auf die Bühne des Prinzregententheaters. ‘Zu dunkel’ befand Di Meola, griff in der Pause zum weißen Hemd und konnte sich die Anspielung auf den alten Stevie Wonder/Paul McCartney-Hit ‘Ebony and Ivory’ nicht verkneifen. Überraschend für Di Meola wie fürs Publikum: Rubalcaba kannte den Song überhaupt nicht. Und gleich danach, bei den Solo-Teilen, wurden noch ganz andere ästhetische Unterschiede deutlich.

Rubalcaba gab da gewissermaßen den Eric Satie des 21. Jahrhunderts. Die drei Stücke, die er spielte, waren moderne Klassik, von Jazz und Blues nur leicht gestreifte Variationen eines globalisierten Neoimpressionismus, eine sehr chromatische und in verminderte Akkorde verliebte Klavierartistik. Rubalcaba ist eben der heitere, stets geschmackvolle Musikwissenschaftler unter den Jazzpianisten, in seiner Stiloffenheit, ja -abwendung ein Vorreiter der jüngsten Generation. Di Meola wiederum griff zu seinem aktuellen Programm mit Beatles-Interpretationen. Die gehören zum Besten, was er seit Langem gemacht hat, bleiben aber typische Al-Di-Meola-Vehikel: fusiongetränkte und synthezisergesättigte Eskapaden, stets rekordsüchtig.

Zwei denkbar verschiedene Ausgangspunkte und Philosophien also, die sich aber – das hatte man gleich zu Anfang des Konzerts erleben können – ideal ergänzen. Selbst wenn es zwischendurch mal etwas ziellos wirken konnte, dieses muntere Changieren zwischen spanischer Folklore und Kunstmusik, zwischen Rock und Bop, zwischen klassisch Angehauchtem und kubanischem Son, die beiden trafen sich stets in der Rhythmik.

Trotz ihrer Vorliebe fürs Virtuose und alle Stile Verschlingende sind die beiden nämlich in erster Linie Rhythmiker, was hier in einem alles beiseite fegenden Parforceritt mündete. Partner in Perfektion, egal mit welchem Look.

Oliver Hochkeppel

SZ vom 21.10.2013

Musique Jazz – Festival Jazzdor Festival Gonzalo Rubalcaba Trio

DateLe 22/11/2013 à 20h30

67223
Gonzalo Rubalcaba, piano / Armando Golas, contrebasse / Ernesto Simpson, batterie (Cuba)

Découvert au début des années 80 au sein de la légendaire formation cubaine Orquesta Aragon, Gonzalo Rubalcaba a très vite tracé sa route en solo, ou presque. Trop doué, trop curieux pour se contenter de ressasser à l’infini le répertoire traditionnel de son île natale dont il maîtrise toutes les arcanes, il absorbe avec la même facilité les harmonies classiques ou les rythmiques hard-bop. De tout cela, il en concocte une mixture qui n’a rien d’indigeste mais, au contraire, vous réveille pour mille ans ! Sa prodigieuse virtuosité semble n’avoir aucune limite et a séduit les plus grands : Dizzy Gillespie, Ron Carter, Pau Motian, Dave Holland, tous se sont régalés à ses côtés. Et Charlie Haden bien sûr, qui, tout au long des années 90, n’a pas tari d’éloges sûr la nouvelle merveille du piano cubain. Quelques milliers de disques vendus et plusieurs Grammy Awards plus tard, Gonzalo Rubalcaba continue de détrousser standards universels et boléros cubains. Pour mieux les redistribuer avec une implacable maestria. De celle qui vous fait passer un concert de clôture à la postérité !

Contact
Organisateur
Lieu
Salle des fêtes de Schiltigheim,
Avenue 2eme Division Blindee, à Schiltigheim

Descriptionprésenté par Jazzdor et Schiltigheim Culture

Gonzalo Rubalcaba, piano / Armando Golas, contrebasse / Ernesto Simpson, batterie (Cuba)

Gonzalo Rubalcaba & Edmar Castaneda Duo concert Caramoor

Return top
 
PolandChinaRussiaBrazilHungaryItalyFrenchTurkeyPortugalSpainJapanGerman