16 paź, 09:27

Goście na koncercie Anna Marii Jopek

26f36a82dfb78d614bc01fef02e483b3

Anna Maria Jopek wy­stą­pi 26 li­sto­pa­da w war­szaw­skiej Sali Kon­gre­so­wej! Na sce­nie wraz z wo­ka­list­ką po­ja­wią się go­ście spe­cjal­ni Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba i Gil Gold­ste­in oraz ze­spół w skła­dzie Sta­ni­sław Soyka, Maria Po­mia­now­ska, Krzysz­tof Her­dzin, Ma­te­usz Po­spie­szal­ski, Rafał Kwiat­kow­ski, Piotr Na­za­ruk, Marek Na­piór­kow­ski, Ro­bert Ku­bi­szyn, Paweł Do­bro­wol­ski.

W trak­cie li­sto­pa­do­we­go kon­cer­tu Anna Maria Jopek zagra z jed­nym z naj­zna­mie­nit­szych mu­zy­ków jaz­zo­wych, Gilem Gold­ste­inem. Jako akor­de­oni­sta Gold­ste­in współ­pra­co­wał mię­dzy in­ny­mi z Ri­char­dem Gal­lia­no oraz Mi­che­lem Pe­truc­cia­nim. Aran­żo­wał także mu­zy­kę dla wielu zna­ko­mi­tych ar­ty­stów, w tym dla Stin­ga, Chri­sa Bot­tie­go, Bobby’ego McFer­ri­na, Man­hat­tan Trans­fer czy Ala Jar­re­au. ZAnną Marią Jopek spo­tka się po raz ko­lej­ny – wcze­śniej współ­pra­co­wa­li ze sobą przy na­gry­wa­niu utwo­ru “Le­aving My Gypsy Woman in Vien­na” Matt Ge­ra­gh­ty Pro­ject. Ak­tu­al­nie Gold­ste­in wy­kła­da na Uni­we­ry­te­cie No­wo­jor­skim.

REKLAMA

Ar­ty­st­ce na sce­nie bę­dzie to­wa­rzy­szyć bę­dzie także inny wy­bit­ny jaz­zo­wy muzyk, wie­lo­krot­ny lau­re­at na­gro­dy Gram­my, Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba. W swo­jej twór­czo­ści łączy on ele­men­ty ku­bań­skiej i ame­ry­kań­skiej jaz­zo­wej tra­dy­cji. Obec­nie Ru­bal­ca­ba uwa­ża­ny jest za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych pia­ni­stów na świe­cie. Na­gry­wał mię­dzy in­ny­mi z ta­ki­mi tu­za­mi jazzu jak Chick Corea, Ri­chard Gal­lia­no czy Char­lie Haden.

Anna Maria Jopek zagra „Wiel­ką Po­lan­nę” wraz z ze­spo­łem, w któ­re­go skład wcho­dzą naj­lep­si pol­scy mu­zy­cy: cha­ry­zma­tycz­ny Sta­ni­sław Soyka, znana z wa­ria­cji na temat mu­zy­ki et­nicz­nej Maria Po­mia­now­ska, nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ny Krzysz­tof Her­dzin, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta Ma­te­usz Po­spie­szal­ski, wio­lon­cze­li­sta oraz ka­me­ra­li­sta Rafał Kwiat­kow­ski, kom­po­zy­tor mu­zy­ki do spek­ta­kli te­atral­nych Piotr Na­za­ruk, gi­ta­rzy­sta jazz-roc­ko­wy Marek Na­piór­kow­ski, kon­tra­ba­si­sta i ba­si­sta jaz­zo­wy Ro­bert Ku­bi­szyn oraz Paweł Do­bro­wol­ski, wy­bit­ny per­ku­si­sta jaz­zo­wy mło­de­go po­ko­le­nia.

Li­sto­pa­do­wy kon­cert „Wiel­ka Po­lan­na” bę­dzie wa­ria­cją na temat isto­ty pol­skiej mu­zy­ki lu­do­wej i eks­plo­ra­cją et­nicz­nej tra­dy­cji mu­zycz­nej.

“Wiel­ka Po­lan­na” zagra w wiel­kim skła­dzie. Na sce­nie usły­szy­my ar­ty­stów mu­zy­ki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej, fol­ko­wej, po­pu­lar­nej. Ma­zur­ki i ku­ja­wia­ki in­ter­pre­to­wać będą rów­nież go­ście spoza Pol­ski – jedni z naj­waż­niej­szych mu­zy­ków na­szych cza­sów Gil Gold­ste­in i Gon­za­lo Ru­bal­ca­ba.

“Po­nie­kąd wra­ca­my do ory­gi­nal­nej ob­sa­dy Po­lan­ny (pro­jekt miał pre­mie­rę na Sie­sta Fe­sti­va­lu w Gdań­sku) ale na war­szaw­ski wie­czór, do­łą­cza­ją do nas jesz­cze moi wy­bit­ni Ko­le­dzy – Sta­ni­sław Soyka i Ma­te­usz Po­spie­szal­ski” – za­po­wia­da ar­tyst­ka.

Wy­stęp w Sali Kon­gre­so­wej bę­dzie bez wąt­pie­nia nie­zwy­kłym wy­da­rze­niem, któ­re­go nie można prze­ga­pić!

Źródło: Onet